GDPR

Produktový dizajn Webstránky Kampane E-commerce Prototype Ilustrácie Dizajn merkantílií Korporátny dizajn
Produktový dizajn Webstránky Kampane E-commerce Prototype Ilustrácie Dizajn merkantílií Korporátny dizajn
Wireframe Logotypy Dizajn manuály Obalový dizajn Reklamný dizajn UI/UX E-shopy
Wireframe Logotypy Dizajn manuály Obalový dizajn Reklamný dizajn UI/UX E-shopy
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom nie je dôležité, či je táto osoba občanom EÚ alebo nie. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov priznáva dotknutej osobe niekoľko práv, ktoré si môže priamo u prevádzkovateľa (teda subjektu, ktorý jej osobné údaje spracúva) uplatniť.
 

Aké sú moje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Právo na prístup k údajom

Máte právo od toho, kto vaše osobné údaje spracúva, požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané,
 • prístup k vašim osobným údajom a ďalším informáciám,
 • poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracúva.

V prípade opätovnej žiadosti o kópiu prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok,čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na opravu

Máte právo u toho, kto spracúva vaše osobné údaje žiadať o opravu vašich údajov:

 • nesprávnych,
 • nepresných,
 • neúplných.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na prístup k údajom v čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo si uplatniť vymazanie vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17:

 • napr. ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje, ak ich spracúva nezákonne a pod.,
 • čl. 17 v odseku 2 upravuje výnimky z tohto práva.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na vymazanie v čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo žiadať toho, kto spracúva vaše osobné údaje o obmedzenie spracúvania, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 18, napr. ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov a pod.
Spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť. Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na obmedzenie v čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Právo na prenosnosť údajov

Toto právo možno u prevádzkovateľa uplatniť za týchto podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne:

 • spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

V rámci tohto práva môžete:

 • získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežnej používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • žiadať priame poskytnutie vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu na prenosnosť v čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, viac informácií sa dočítate aj v Usmernení k právu na prenosnosť.

Právo namietať

Právo namietať môžete využiť kedykoľvek v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
 • ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujem alebo oprávnenom záujme.

Najčastejšie sa toto právo uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu, vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie k právu namietať v čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na to, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Toto právo si môžete uplatniť u toho, kto vaše osobné údaje spracúva v prípade, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktorá má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Vaše právo zahŕňa:

 • právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa,
 • právo vyjadriť vaše stanovisko,
 • právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Vnimky z tohto práva sú uvedené v čl. 22 ods. 2, vzor žiadosti. Podrobnejšie k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Viac informácií sa dočítate v Usmernení k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo Úradu na ochranu osobných údajov SR podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, bližšie k návrhu na začatie konania sa dočítate nižšie.

Právo odvolať súhlas

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, odvolať súhlas by ste mali vedieť rovnako ľahko ako ste ho udelili, podrobnejšie k súhlasu v čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, viac informácii sa dočítate v Usmernení k súhlasu.

Ako mám postupovať pri uplatnení svojich práv?

 • svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa,
 • ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe,
 • žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu, aby bolo možné v prípadnom konaní o ochrane osobných údajov preukázať, že ste si svoje právo uplatnili,
 • potrebujete si pripraviť identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa vás týkajú,
 • prevádzkovateľ je povinný vybaviť Vašu žiadosť bezodkladne a najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia.

Ako postupovať, ak mi prevádzkovateľ neodpovedal alebo nevyhovel?

Ak vám prevádzkovateľ:

 • v lehote 1 mesiaca (prípadne v predĺženej lehote) na Vašu žiadosť neodpovie,
 • nevyhovel a myslíte si, že vyhovieť mal,
 • odpovedal, avšak nie ste s postupom prevádzkovateľa spokojný,

môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Vzor návrhu ako aj všetky potrebné bližšie informácie k návrhu a konaniu. Dôležité je pripraviť si dôkazy, ktoré potvrdzujú vaše tvrdenia uvedené v návrhu (napr. kópia listiny, prostredníctvom ktorej ste si práva uplatnili u prevádzkovateľa, odpoveď prevádzkovateľa, ak Vám tento odpovedal a pod.).

Pokiaľ pôjde o situáciu, v ktorej ste si svoje práva nevedeli uplatniť, je potrebné uviesť v návrhu, prečo nebolo možné si tieto práva u prevádzkovateľa uplatniť.